στολὰς
Englishman's Concordance
στολὰς (stolas) — 4 Occurrences

Revelation 7:9 N-AFP
GRK: ἀρνίου περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ
NAS: in white robes, and palm branches
KJV: clothed with white robes, and palms
INT: Lamb clothed with robes white and

Revelation 7:13 N-AFP
GRK: περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς
NAS: in the white robes, who
KJV: are arrayed in white robes? and whence
INT: are clothed with the robes white

Revelation 7:14 N-AFP
GRK: ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ
NAS: and they have washed their robes and made them white
KJV: have washed their robes, and made
INT: they washed the robes of them and

Revelation 22:14 N-AFP
GRK: πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν ἵνα
NAS: who wash their robes, so
INT: do wash the robes of them that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page