4749. στολή (stolé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4749. στολή (stolé) — 9 Occurrences

Mark 12:38 N-DFP
GRK: θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ
NAS: to walk around in long robes, and [like] respectful greetings
KJV: in long clothing, and
INT: like in robes to walk about and

Mark 16:5 N-AFS
GRK: δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν καὶ
NAS: a white robe; and they were amazed.
KJV: in a long white garment; and
INT: right clothed with a robe white and

Luke 15:22 N-AFS
GRK: Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην
NAS: out the best robe and put
KJV: the best robe, and
INT: quickly Bring out robe the best

Luke 20:46 N-DFP
GRK: περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων
NAS: to walk around in long robes, and love
KJV: to walk in long robes, and love
INT: to walk in long robes and love

Revelation 6:11 N-NFS
GRK: αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή καὶ
NAS: of them a white robe; and they were told
KJV: white robes were given
INT: to them each robes white and

Revelation 7:9 N-AFP
GRK: ἀρνίου περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ
NAS: in white robes, and palm branches
KJV: clothed with white robes, and palms
INT: Lamb clothed with robes white and

Revelation 7:13 N-AFP
GRK: περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς
NAS: in the white robes, who
KJV: are arrayed in white robes? and whence
INT: are clothed with the robes white

Revelation 7:14 N-AFP
GRK: ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ
NAS: and they have washed their robes and made them white
KJV: have washed their robes, and made
INT: they washed the robes of them and

Revelation 22:14 N-AFP
GRK: πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν ἵνα
NAS: who wash their robes, so
INT: do wash the robes of them that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page