στόμα
Englishman's Concordance
στόμα (stoma) — 28 Occurrences

Matthew 5:2 N-ANS
GRK: ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν
NAS: He opened His mouth and [began] to teach
KJV: he opened his mouth, and taught them,
INT: having opened the mouth of him he taught

Matthew 12:34 N-NNS
GRK: καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
NAS: what is good? For the mouth speaks
KJV: of the heart the mouth speaketh.
INT: heart the mouth speaks

Matthew 13:35 N-ANS
GRK: παραβολαῖς τὸ στόμα μου ἐρεύξομαι
NAS: I WILL OPEN MY MOUTH IN PARABLES;
KJV: I will open my mouth in parables;
INT: parables the mouth of me I will utter

Matthew 15:11 N-ANS
GRK: εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν
NAS: enters into the mouth [that] defiles
KJV: into the mouth defileth
INT: into the mouth defiles the

Matthew 15:17 N-ANS
GRK: εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν
NAS: that goes into the mouth passes
KJV: entereth in at the mouth goeth into
INT: into the mouth into the

Matthew 17:27 N-ANS
GRK: ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις
NAS: up; and when you open its mouth, you will find
KJV: his mouth, thou shalt find
INT: having opened the mouth of it you will find

Luke 1:64 N-NNS
GRK: δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
NAS: And at once his mouth was opened
KJV: And his mouth was opened immediately,
INT: moreover the mouth of him immediately

Luke 6:45 N-NNS
GRK: λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ
NAS: what is evil; for his mouth speaks
KJV: of the heart his mouth speaketh.
INT: speaks the mouth of him

Luke 21:15 N-ANS
GRK: δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν
NAS: for I will give you utterance and wisdom
KJV: will give you a mouth and wisdom,
INT: will give you a mouth and wisdom

Acts 8:32 N-ANS
GRK: ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ
NAS: SO HE DOES NOT OPEN HIS MOUTH.
KJV: not his mouth:
INT: he opens the mouth of him

Acts 8:35 N-ANS
GRK: Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ
NAS: opened his mouth, and beginning
KJV: opened his mouth, and began
INT: Philip the mouth of him and

Acts 10:34 N-ANS
GRK: Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν Ἐπ'
NAS: Opening his mouth, Peter said:
KJV: Peter opened [his] mouth, and said, Of
INT: Peter [his] mouth said certainly

Acts 11:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ στόμα μου
NAS: has ever entered my mouth.'
KJV: into my mouth.
INT: into the mouth of me

Acts 18:14 N-ANS
GRK: ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ
NAS: to open his mouth, Gallio
KJV: to open [his] mouth, Gallio
INT: to open [his] mouth said

Acts 23:2 N-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ στόμα
NAS: him to strike him on the mouth.
KJV: to smite him on the mouth.
INT: his mouth

Romans 3:14 N-NNS
GRK: ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ
NAS: WHOSE MOUTH IS FULL OF CURSING
KJV: Whose mouth [is] full of cursing
INT: of whom the mouth of cursing and

Romans 3:19 N-NNS
GRK: ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ καὶ
NAS: that every mouth may be closed
KJV: that every mouth may be stopped, and
INT: that every mouth might be stopped and

2 Corinthians 6:11 N-NNS
GRK: Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν
NAS: Our mouth has spoken freely
KJV: our mouth is open
INT: the mouth of us has been opened

2 John 1:12 N-ANS
GRK: ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα
NAS: to you and speak face to face,
KJV: and speak face to face,
INT: you and mouth to mouth

2 John 1:12 N-ANS
GRK: στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι ἵνα
NAS: face to face, so
KJV: face to face, that our
INT: mouth to mouth to speak that

3 John 1:14 N-ANS
GRK: ἰδεῖν καὶ στόμα πρὸς στόμα
NAS: and we will speak face to face.
KJV: and we shall speak face to face.
INT: to see and mouth to mouth

3 John 1:14 N-ANS
GRK: στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν Εἰρήνη
NAS: face to face. [15]Peace
KJV: face to face. Peace [be] to thee.
INT: mouth to mouth we will speak Peace

Jude 1:16 N-NNS
GRK: καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ
KJV: their mouth speaketh
INT: and the mouth of them speaks

Revelation 12:16 N-ANS
GRK: γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ
NAS: opened its mouth and drank
KJV: opened her mouth, and swallowed up
INT: earth the mouth of it and

Revelation 13:2 N-NNS
GRK: καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς
NAS: [those] of a bear, and his mouth like
KJV: and his mouth as the mouth
INT: and the mouth of it as

Revelation 13:2 N-NNS
GRK: αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος καὶ
NAS: like the mouth of a lion.
KJV: mouth as the mouth of a lion: and
INT: of it as [the] mouth of a lion and

Revelation 13:5 N-NNS
GRK: ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα
NAS: There was given to him a mouth speaking
KJV: unto him a mouth speaking
INT: was given to it a mouth speaking great things

Revelation 13:6 N-ANS
GRK: ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς
NAS: And he opened his mouth in blasphemies
KJV: he opened his mouth in blasphemy
INT: it opened the mouth of it for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page