4748. στοιχέω (stoicheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4748. στοιχέω (stoicheó) — 5 Occurrences

Acts 21:24 V-PIA-2S
GRK: ἔστιν ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς
NAS: also walk orderly, keeping
KJV: also walkest orderly, and keepest
INT: is but you walk orderly also yourself

Romans 4:12 V-PPA-DMP
GRK: καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν
NAS: but who also follow in the steps
KJV: who also walk in the steps
INT: also to those that walk in the steps

Galatians 5:25 V-PSA-1P
GRK: πνεύματι καὶ στοιχῶμεν
NAS: let us also walk by the Spirit.
KJV: let us also walk in the Spirit.
INT: by [the] Spirit also we should walk

Galatians 6:16 V-FIA-3P
GRK: κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν εἰρήνη ἐπ'
NAS: And those who will walk by this rule,
KJV: And as many as walk according to this
INT: rule by this will walk peace [be] upon

Philippians 3:16 V-PNA
GRK: τῷ αὐτῷ στοιχεῖν
NAS: however, let us keep living by that same
KJV: we have already attained, let us walk by the same
INT: by the same to walk

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page