1258. διάλεκτος (dialektos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1258. διάλεκτος (dialektos) — 6 Occurrences

Acts 1:19 N-DFS
GRK: τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ
NAS: that in their own language that field
KJV: proper tongue, Aceldama,
INT: in the own language of them Akeldama

Acts 2:6 N-DFS
GRK: τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν
NAS: them speak in his own language.
KJV: speak in his own language.
INT: the own language speaking them

Acts 2:8 N-DFS
GRK: τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν
NAS: [them] in our own language to which
KJV: own tongue, wherein
INT: the own language of us in

Acts 21:40 N-DFS
GRK: τῇ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ λέγων
NAS: to them in the Hebrew dialect, saying,
KJV: unto [them] in the Hebrew tongue, saying,
INT: with the Hebrew language saying

Acts 22:2 N-DFS
GRK: τῇ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς
NAS: them in the Hebrew dialect, they became
KJV: in the Hebrew tongue to them,
INT: in the Hebrew language he spoke to them

Acts 26:14 N-DFS
GRK: τῇ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ Σαούλ Σαούλ
NAS: to me in the Hebrew dialect, 'Saul,
KJV: in the Hebrew tongue, Saul,
INT: in the Hebrew language Saul Saul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page