1447. Ἑβραϊστί (Hebraisti)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1447. Ἑβραϊστί (Hebraisti) — 7 Occurrences

John 5:2 Adv
GRK: ἡ ἐπιλεγομένη Ἐβραϊστὶ Βηθζαθά πέντε
NAS: which is called in Hebrew Bethesda,
KJV: is called in the Hebrew tongue Bethesda,
INT: which [is] called in Aramaic Bethesda five

John 19:13 Adv
GRK: λεγόμενον Λιθόστρωτον Ἐβραϊστὶ δὲ Γαββαθά
NAS: The Pavement, but in Hebrew, Gabbatha.
KJV: but in the Hebrew, Gabbatha.
INT: called Stone Pavement in Aramaic however Gabbatha

John 19:17 Adv
GRK: ὃ λέγεται Ἐβραϊστὶ Γολγοθά
NAS: which is called in Hebrew, Golgotha.
KJV: is called in the Hebrew Golgotha:
INT: which is called in Aramaic Golgotha

John 19:20 Adv
GRK: ἦν γεγραμμένον Ἐβραϊστί Ῥωμαϊστί Ἑλληνιστί
NAS: and it was written in Hebrew, Latin
KJV: written in Hebrew, [and] Greek,
INT: it was written in Aramaic in Latin in Greek

John 20:16 Adv
GRK: λέγει αὐτῷ Ἐβραϊστί ραββουνι ὃ
NAS: and said to Him in Hebrew, Rabboni!
INT: says to him in Aramaic Rabboni that

Revelation 9:11 Adv
GRK: ὄνομα αὐτῷ Ἐβραϊστὶ Ἀβαδδών καὶ
NAS: his name in Hebrew is Abaddon,
KJV: name in the Hebrew tongue [is] Abaddon,
INT: name for him in Hebrew [is] Abaddon and

Revelation 16:16 Adv
GRK: τὸν καλούμενον Ἐβραϊστί Ἃρ Μαγεδών
NAS: to the place which in Hebrew is called
KJV: called in the Hebrew tongue Armageddon.
INT: which is called in Hebrew Har Magedon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page