1491. εἶδος (eidos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1491. εἶδος (eidos) — 5 Occurrences

Luke 3:22 N-DNS
GRK: ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν
NAS: upon Him in bodily form like
KJV: in a bodily shape like
INT: Holy in a bodily form as a dove

Luke 9:29 N-NNS
GRK: αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου
NAS: He was praying, the appearance of His face
KJV: prayed, the fashion of his
INT: he the appearance of the face

John 5:37 N-ANS
GRK: ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε
NAS: nor seen His form.
KJV: seen his shape.
INT: have you heard nor form of him have you seen

2 Corinthians 5:7 N-GNS
GRK: οὐ διὰ εἴδους
NAS: for we walk by faith, not by sight--
KJV: not by sight:)
INT: not by sight

1 Thessalonians 5:22 N-GNS
GRK: ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε
NAS: abstain from every form of evil.
KJV: from all appearance of evil.
INT: from every form of evil abstain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page