1987. ἐπίσταμαι (epistamai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1987. ἐπίσταμαι (epistamai) — 14 Occurrences

Mark 14:68 V-PIM/P-1S
GRK: οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί
NAS: nor understand what
KJV: not, neither understand I what thou
INT: I know nor even understand you what

Acts 10:28 V-PIM/P-2P
GRK: αὐτούς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν
NAS: to them, You yourselves know how
KJV: them, Ye know how that it is
INT: them You know how unlawful

Acts 15:7 V-PIM/P-2P
GRK: ἀδελφοί ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ'
NAS: to them, Brethren, you know that in the early
KJV: ye know how that
INT: brothers you know that from

Acts 18:25 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦ Ἰησοῦ ἐπιστάμενος μόνον τὸ
NAS: Jesus, being acquainted only
KJV: the Lord, knowing only
INT: Jesus knowing only the

Acts 19:15 V-PIM/P-1S
GRK: τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι ὑμεῖς δὲ
NAS: Jesus, and I know about Paul,
KJV: and Paul I know; but who
INT: Paul I am acquainted with you however

Acts 19:25 V-PIM/P-2P
GRK: εἶπεν Ἄνδρες ἐπίστασθε ὅτι ἐκ
NAS: Men, you know that our prosperity
KJV: said, Sirs, ye know that by
INT: he said Men you know that from

Acts 20:18 V-PIM/P-2P
GRK: αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης
NAS: to them, You yourselves know, from the first
KJV: unto them, Ye know, from the first
INT: to them You know from the first

Acts 22:19 V-PIM/P-3P
GRK: Κύριε αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ
NAS: they themselves understand that in one synagogue
KJV: Lord, they know that I
INT: Lord they themselves know that I

Acts 24:10 V-PPM/P-NMS
GRK: ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος εὐθύμως τὰ
NAS: responded: Knowing that for many
KJV: answered, Forasmuch as I know that thou
INT: nation this knowing more cheerfully [as to] the things

Acts 26:26 V-PIM/P-3S
GRK: ἐπίσταται γὰρ περὶ
NAS: For the king knows about these
KJV: For the king knoweth of these
INT: understands indeed concerning

1 Timothy 6:4 V-PPM/P-NMS
GRK: τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος ἀλλὰ νοσῶν
NAS: he is conceited [and] understands nothing;
KJV: He is proud, knowing nothing, but
INT: he is puffed up nothing knowing but unhealthy

Hebrews 11:8 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται
NAS: and he went out, not knowing where
KJV: not knowing whither
INT: went out not knowing where he is going

James 4:14 V-PIM/P-2P
GRK: οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς
NAS: Yet you do not know what your life
KJV: Whereas ye know not what
INT: you who not understand what on the

Jude 1:10 V-PIM/P-3P
GRK: ἄλογα ζῷα ἐπίστανται ἐν τούτοις
NAS: and the things which they know by instinct,
KJV: but what they know naturally, as
INT: irrational animals they understand in these things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page