2003. ἐπιταγή (epitagé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2003. ἐπιταγή (epitagé) — 7 Occurrences

Romans 16:26 N-AFS
GRK: προφητικῶν κατ' ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου
NAS: according to the commandment of the eternal
KJV: according to the commandment of the everlasting
INT: prophetic according to [the] commandment of the eternal

1 Corinthians 7:6 N-AFS
GRK: οὐ κατ' ἐπιταγήν
NAS: by way of concession, not of command.
KJV: [and] not of commandment.
INT: not by way of command

1 Corinthians 7:25 N-AFS
GRK: τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ
NAS: no command of the Lord,
KJV: I have no commandment of the Lord: yet
INT: the virgins commandment of [the] Lord not

2 Corinthians 8:8 N-AFS
GRK: Οὐ κατ' ἐπιταγὴν λέγω ἀλλὰ
NAS: I am not speaking [this] as a command, but as proving
KJV: not by commandment, but by occasion
INT: Not according to a command do I speak but

1 Timothy 1:1 N-AFS
GRK: Ἰησοῦ κατ' ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος
NAS: according to the commandment of God
KJV: Christ by the commandment of God our
INT: Jesus according to [the] command of God [the] Savior

Titus 1:3 N-AFS
GRK: ἐγὼ κατ' ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος
NAS: according to the commandment of God
KJV: according to the commandment of God
INT: I according to [the] commandment of the Savior

Titus 2:15 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης ἐπιταγῆς μηδείς σου
NAS: with all authority. Let no one
KJV: with all authority. Let no man
INT: with all authority No one you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page