2005. ἐπιτελέω (epiteleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2005. ἐπιτελέω (epiteleó) — 10 Occurrences

Romans 15:28 V-APA-NFS
GRK: τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας καὶ σφραγισάμενος
NAS: Therefore, when I have finished this,
KJV: When therefore I have performed this,
INT: This therefore having finished and having sealed

2 Corinthians 7:1 V-PPA-NMP
GRK: καὶ πνεύματος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν
NAS: and spirit, perfecting holiness
KJV: and spirit, perfecting holiness in
INT: and spirit perfecting holiness in

2 Corinthians 8:6 V-ASA-3S
GRK: οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς
NAS: he would also complete in you this
KJV: he would also finish in you
INT: so also he might complete with you

2 Corinthians 8:11 V-AMA-2P
GRK: τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε ὅπως καθάπερ
NAS: But now finish doing it also,
KJV: therefore perform the doing
INT: the doing complete so that even as

2 Corinthians 8:11 V-ANA
GRK: καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ
NAS: [there] [may be] also the completion of it by your ability.
KJV: so [there may be] a performance also
INT: also the completing out of that

Galatians 3:3 V-PIM/P-2P
GRK: νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε
NAS: are you now being perfected by the flesh?
KJV: are ye now made perfect by the flesh?
INT: now in flesh are you being perfected

Philippians 1:6 V-FIA-3S
GRK: ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας
NAS: work in you will perfect it until
KJV: in you will perform [it] until the day
INT: a work good will complete [it] until [the] day

Hebrews 8:5 V-PNA
GRK: Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν
NAS: [by God] when he was about to erect the tabernacle;
KJV: when he was about to make the tabernacle:
INT: Moses being about to complete the tabernacle

Hebrews 9:6 V-PPA-NMP
GRK: τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες
NAS: tabernacle performing the divine worship,
KJV: tabernacle, accomplishing the service
INT: the services accomplishing

1 Peter 5:9 V-PNM/P
GRK: ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι
NAS: of suffering are being accomplished by your brethren
KJV: afflictions are accomplished in your
INT: in your brotherhood are being accomplished

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page