ἐπέθηκαν
Englishman's Concordance
ἐπέθηκαν (epethēkan) — 6 Occurrences

Matthew 21:7 V-AIA-3P
GRK: πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἐπ' αὐτῶν
NAS: and the colt, and laid their coats
KJV: the colt, and put on them
INT: colt and put upon them

Matthew 27:29 V-AIA-3P
GRK: ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς
NAS: of thorns, they put it on His head,
KJV: of thorns, they put [it] upon his
INT: of thorns they put [it] on the

Matthew 27:37 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς
NAS: His head they put up the charge against
KJV: And set up over his
INT: And they put up over the

Luke 23:26 V-AIA-3P
GRK: ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν
NAS: in from the country, and placed on him the cross
KJV: him they laid the cross,
INT: from the country they put upon him the

John 19:2 V-AIA-3P
GRK: ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ
NAS: of thorns and put it on His head,
KJV: of thorns, and put [it] on his head,
INT: of thorns put [it] on of him the

Acts 6:6 V-AIA-3P
GRK: καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς
NAS: and after praying, they laid their hands
KJV: they laid [their] hands on them.
INT: and having prayed they laid on them the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page