ἐπιθέντες
Englishman's Concordance
ἐπιθέντες (epithentes) — 3 Occurrences

Luke 10:30 V-APA-NMP
GRK: καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες
NAS: and they stripped him and beat him, and went away
INT: and wounds having inflicted went away having left [him]

Acts 13:3 V-APA-NMP
GRK: προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας
NAS: and prayed and laid their hands
KJV: [their] hands on them,
INT: having prayed and having laid the hands

Acts 16:23 V-APA-NMP
GRK: πολλὰς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς
NAS: When they had struck them with many
KJV: And when they had laid many
INT: many moreover having laid on them blows

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page