ἐπιτίθει
Englishman's Concordance
ἐπιτίθει (epitithei) — 1 Occurrence

1 Timothy 5:22 V-PMA-2S
GRK: ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει μηδὲ κοινώνει
NAS: Do not lay hands upon anyone
KJV: hands suddenly on no man, neither
INT: quickly on no one lay nor share

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page