ἐπιτιθεὶς
Englishman's Concordance
ἐπιτιθεὶς (epititheis) — 1 Occurrence

Luke 4:40 V-PPA-NMS
GRK: τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς
NAS: brought them to Him; and laying His hands
KJV: he laid his hands on every one
INT: the hands having laid he healed them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page