ἐπετίμησεν
Englishman's Concordance
ἐπετίμησεν (epetimēsen) — 14 Occurrences

Matthew 8:26 V-AIA-3S
GRK: τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις
NAS: He got up and rebuked the winds
KJV: he arose, and rebuked the winds
INT: Then having arisen he rebuked the winds

Matthew 12:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα
NAS: and warned them not to tell who
KJV: And charged them that
INT: and warned them that

Matthew 17:18 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ
NAS: And Jesus rebuked him, and the demon
KJV: And Jesus rebuked the devil; and
INT: And rebuked him

Matthew 20:31 V-AIA-3S
GRK: δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα
NAS: The crowd sternly told them to be quiet,
KJV: the multitude rebuked them,
INT: moreover [the] crowd rebuked them that

Mark 1:25 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ
NAS: And Jesus rebuked him, saying,
KJV: And Jesus rebuked him, saying,
INT: And rebuked him

Mark 4:39 V-AIA-3S
GRK: καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ
NAS: And He got up and rebuked the wind
KJV: he arose, and rebuked the wind,
INT: And having been awoke he rebuked the wind

Mark 8:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα
NAS: And He warned them to tell no one
KJV: And he charged them that
INT: And he warned them that

Mark 8:33 V-AIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ
NAS: His disciples, He rebuked Peter
KJV: disciples, he rebuked Peter,
INT: disciples of him he rebuked Peter and

Mark 9:25 V-AIA-3S
GRK: ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι
NAS: was rapidly gathering, He rebuked the unclean
KJV: came running together, he rebuked the foul
INT: was running together a crowd he rebuked the spirit

Luke 4:35 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ
NAS: But Jesus rebuked him, saying,
KJV: And Jesus rebuked him, saying,
INT: And rebuked him

Luke 4:39 V-AIA-3S
GRK: ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ
NAS: over her, He rebuked the fever,
KJV: over her, and rebuked the fever; and
INT: over her he rebuked the fever

Luke 8:24 V-AIA-3S
GRK: δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ
NAS: And He got up and rebuked the wind
KJV: he arose, and rebuked the wind
INT: moreover having arisen he rebuked the wind

Luke 9:42 V-AIA-3S
GRK: καὶ συνεσπάραξεν ἐπετίμησεν δὲ ὁ
NAS: But Jesus rebuked the unclean
KJV: Jesus rebuked the unclean
INT: and threw [him] into convulsions rebuked moreover

Luke 9:55 V-AIA-3S
GRK: στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ
NAS: But He turned and rebuked them, [and said,
KJV: But he turned, and rebuked them, and
INT: having turned moreover he rebuked them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page