ἐπιτιθέασιν
Englishman's Concordance
ἐπιτιθέασιν (epititheasin) — 1 Occurrence

Matthew 23:4 V-PIA-3P
GRK: δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς
NAS: burdens and lay them on men's
KJV: and lay [them] on
INT: hard to bear and lay [them] on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page