ἐπέθηκεν
Englishman's Concordance
ἐπέθηκεν (epethēken) — 5 Occurrences

Mark 3:16 V-AIA-3S
GRK: δώδεκα καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ
NAS: Simon (to whom He gave the name
KJV: And Simon he surnamed Peter;
INT: twelve And he added [the] name to

Mark 3:17 V-AIA-3S
GRK: Ἰακώβου καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα
NAS: of James (to them He gave the name
KJV: and he surnamed them
INT: of James and he added to them [the] name

Mark 8:25 V-AIA-3S
GRK: εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας
INT: Then again he laid the hands

Luke 13:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς
NAS: And He laid His hands
KJV: he laid [his] hands on her: and
INT: And he laid upon her the

John 9:15 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ
NAS: And he said to them, He applied clay
KJV: He said unto them, He put clay upon
INT: to them Clay he put of me on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page