2144. εὐπρόσδεκτος (euprosdektos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2144. εὐπρόσδεκτος (euprosdektos) — 5 Occurrences

Romans 15:16 Adj-NFS
GRK: τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος ἡγιασμένη ἐν
NAS: may become acceptable, sanctified
KJV: might be acceptable, being sanctified
INT: of the Gentiles acceptable sanctified by [the]

Romans 15:31 Adj-NFS
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις
NAS: may prove acceptable to the saints;
KJV: may be accepted of the saints;
INT: for Jerusalem acceptable to the saints

2 Corinthians 6:2 Adj-NMS
GRK: νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος ἰδοὺ νῦν
NAS: now is THE ACCEPTABLE TIME,
KJV: now [is] the accepted time;
INT: now [the] time well-accepted behold now

2 Corinthians 8:12 Adj-NMS
GRK: ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος οὐ καθὸ
NAS: is present, it is acceptable according
KJV: a willing mind, [it is] accepted according to
INT: if might have [he is] acceptable not as

1 Peter 2:5 Adj-AFP
GRK: πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ θεῷ
NAS: sacrifices acceptable to God
KJV: sacrifices, acceptable to God
INT: spiritual sacrifices acceptable to God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page