εὕρῃ
Englishman's Concordance
εὕρῃ (heurē) — 5 Occurrences

Mark 13:36 V-ASA-3S
GRK: ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
NAS: suddenly and find you asleep.
KJV: coming suddenly he find you sleeping.
INT: having come suddenly he should find you sleeping

Luke 12:38 V-ASA-3S
GRK: ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως μακάριοί
NAS: in the third, and finds [them] so,
KJV: watch, and find [them] so, blessed
INT: he comes and finds [them] thus blessed

Luke 15:4 V-ASA-3S
GRK: ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό
NAS: until he finds it?
KJV: that which is lost, until he find it?
INT: has been lost until he finds it

Luke 15:8 V-ASA-3S
GRK: ἕως οὗ εὕρῃ
NAS: carefully until she finds it?
KJV: diligently till she find [it]?
INT: until one she finds

Acts 9:2 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ
NAS: so that if he found any belonging
KJV: that if he found any of this way,
INT: if any he found of the way

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εὐπορία — 1 Occ.
εὐπρέπεια — 1 Occ.
εὐπρόσδεκτος — 4 Occ.
εὐπροσδέκτους — 1 Occ.
εὐπάρεδρον — 1 Occ.
εὐπροσωπῆσαι — 1 Occ.
ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page