εὑρὼν
Englishman's Concordance
εὑρὼν (heurōn) — 10 Occurrences

Matthew 10:39 V-APA-NMS
GRK: εὑρὼν τὴν ψυχὴν
NAS: He who has found his life will lose
KJV: He that findeth his life
INT: He that having found the life

Matthew 13:44 V-APA-NMS
GRK: ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν
NAS: a man found and hid
KJV: when a man hath found, he hideth,
INT: field which having found a man hid

Matthew 13:46 V-APA-NMS
GRK: εὑρὼν δὲ ἕνα
NAS: and upon finding one pearl
KJV: Who, when he had found one pearl
INT: having found moreover one

Luke 15:5 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ
NAS: When he has found it, he lays
KJV: And when he hath found [it], he layeth
INT: And having found [it] he lays [it] on

John 9:35 V-APA-NMS
GRK: ἔξω καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν
NAS: that they had put him out, and finding him, He said,
KJV: and when he had found him,
INT: out and having found him said

John 12:14 V-APA-NMS
GRK: εὑρὼν δὲ ὁ
NAS: Jesus, finding a young donkey, sat
KJV: Jesus, when he had found a young ass,
INT: Having found moreover

Acts 11:26 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς
NAS: and when he had found him, he brought
KJV: And when he had found him, he brought
INT: and having found [him] he brought [him] to

Acts 12:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς
NAS: had searched for him and had not found him, he examined
KJV: him, and found him not, he examined
INT: and not having found having examined the

Acts 18:2 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον
NAS: And he found a Jew named
KJV: And found a certain Jew
INT: and having found a certain Jew

Acts 27:6 V-APA-NMS
GRK: Κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης
NAS: the centurion found an Alexandrian
KJV: the centurion found a ship
INT: And there having found the centurion

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Εὐρακύλων — 1 Occ.
εὐρύχωρος — 1 Occ.
εὐσεβείᾳ — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page