εὑρήσετε
Englishman's Concordance
εὑρήσετε (heurēsete) — 10 Occurrences

Matthew 7:7 V-FIA-2P
GRK: ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ
NAS: to you; seek, and you will find; knock,
KJV: seek, and ye shall find; knock, and
INT: seek and you will find knock and

Matthew 11:29 V-FIA-2P
GRK: καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς
NAS: in heart, and YOU WILL FIND REST
KJV: and ye shall find rest
INT: heart and you will find rest [for] the

Matthew 21:2 V-FIA-2P
GRK: καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην
NAS: you, and immediately you will find a donkey
KJV: straightway ye shall find an ass
INT: and immediately you will find a donkey tied

Mark 11:2 V-FIA-2P
GRK: εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον
NAS: as you enter it, you will find a colt
KJV: into it, ye shall find a colt tied,
INT: into it you will find a colt tied

Luke 2:12 V-FIA-2P
GRK: τὸ σημεῖον εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον
NAS: [will be] a sign for you: you will find a baby
KJV: unto you; Ye shall find the babe
INT: the sign you will find a baby wrapped in swaddling clothes

Luke 11:9 V-FIA-2P
GRK: ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ
NAS: to you; seek, and you will find; knock,
KJV: seek, and ye shall find; knock, and
INT: seek and you will find knock and

Luke 19:30 V-FIA-2P
GRK: ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον
NAS: as you enter, you will find a colt
KJV: at your entering ye shall find a colt
INT: which entering you will find a colt tied

John 7:34 V-FIA-2P
GRK: καὶ οὐχ εὑρήσετέ με καὶ
NAS: You will seek Me, and will not find Me; and where
KJV: shall not find [me]: and where
INT: and not will find me and

John 7:36 V-FIA-2P
GRK: καὶ οὐχ εὑρήσετέ με καὶ
NAS: You will seek Me, and will not find Me; and where
KJV: shall not find [me]: and where
INT: and not will find me and

John 21:6 V-FIA-2P
GRK: δίκτυον καὶ εὑρήσετε ἔβαλον οὖν
NAS: of the boat and you will find [a catch]. So
KJV: and ye shall find. They cast
INT: net and you will find They cast therefore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page