εὗρεν
Englishman's Concordance
εὗρεν (heuren) — 16 Occurrences

Matthew 18:28 V-AIA-3S
GRK: δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν
NAS: went out and found one
KJV: servant went out, and found one of his
INT: servant same found one the

Matthew 20:6 V-AIA-3S
GRK: ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας
NAS: [hour] he went out and found others
KJV: he went out, and found others
INT: eleventh having gone out he found others standing

Matthew 21:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ
NAS: He came to it and found nothing
KJV: it, and found nothing thereon,
INT: and nothing found on it

Matthew 26:43 V-AIA-3S
GRK: ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: He came and found them sleeping,
KJV: And he came and found them asleep
INT: having come again he finds them sleeping

Mark 7:30 V-AIA-3S
GRK: οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον
NAS: to her home, she found the child
KJV: house, she found the devil
INT: home of her she found the child

Mark 11:13 V-AIA-3S
GRK: αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ
NAS: on it; and when He came to it, He found nothing
KJV: to it, he found nothing but
INT: it nothing he found if not

Mark 14:40 V-AIA-3S
GRK: πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: He came and found them sleeping,
KJV: when he returned, he found them
INT: again having returned he found them sleeping

Luke 4:17 V-AIA-3S
GRK: τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον
NAS: the book and found the place
KJV: the book, he found the place
INT: the scroll he found the place

Luke 13:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐχ εὗρεν
NAS: for fruit on it and did not find any.
KJV: thereon, and found none.
INT: and not did find [any]

Luke 22:45 V-AIA-3S
GRK: τοὺς μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς
NAS: to the disciples and found them sleeping
KJV: his disciples, he found them sleeping
INT: the disciples he found sleeping them

John 2:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὗρεν ἐν τῷ
NAS: And He found in the temple those
KJV: And found in the temple
INT: And he found in the

John 11:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας
NAS: came, He found that he had already
KJV: when Jesus came, he found that he had
INT: Jesus found him four

Acts 7:46 V-AIA-3S
GRK: ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον
NAS: [David] found favor in God's
KJV: Who found favour before
INT: who found favor before

Acts 9:33 V-AIA-3S
GRK: εὗρεν δὲ ἐκεῖ
NAS: There he found a man named
KJV: And there he found a certain man
INT: he found moreover there

2 Timothy 1:17 V-AIA-3S
GRK: με καὶ εὗρεν
NAS: searched for me and found me --
KJV: very diligently, and found [me].
INT: me and found [me]

Hebrews 12:17 V-AIA-3S
GRK: τόπον οὐχ εὗρεν καίπερ μετὰ
NAS: he was rejected, for he found no
KJV: he was rejected: for he found no place
INT: place not he found although with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page