εὑρήσει
Englishman's Concordance
εὑρήσει (heurēsei) — 8 Occurrences

Matthew 10:39 V-FIA-3S
GRK: ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
NAS: his life for My sake will find it.
KJV: for my sake shall find it.
INT: on account of me will find it

Matthew 16:25 V-FIA-3S
GRK: ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
NAS: his life for My sake will find it.
KJV: my sake shall find it.
INT: on account of me will find it

Matthew 24:46 V-FIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα
NAS: whom his master finds so doing
KJV: when he cometh shall find so
INT: master of him will find thus doing

Mark 11:13 V-FIA-3S
GRK: ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ
NAS: perhaps He would find anything
KJV: haply he might find any thing
INT: perhaps anything he will find on it

Luke 12:37 V-FIA-3S
GRK: ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας ἀμὴν
NAS: the master will find on the alert
KJV: when he cometh shall find watching:
INT: the Lord will find watching Truly

Luke 12:43 V-FIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως
NAS: whom his master finds so doing
KJV: when he cometh shall find so
INT: master of him will find doing thus

Luke 18:8 V-FIA-3S
GRK: ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν
NAS: comes, will He find faith
KJV: of man cometh, shall he find faith on
INT: having come indeed will he find faith

John 10:9 V-FIA-3S
GRK: καὶ νομὴν εὑρήσει
NAS: and will go in and out and find pasture.
KJV: out, and find pasture.
INT: and pasture will find

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εὐπάρεδρον — 1 Occ.
εὐπροσωπῆσαι — 1 Occ.
ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page