2326. θερισμός (therismos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2326. θερισμός (therismos) — 13 Occurrences

Matthew 9:37 N-NMS
GRK: Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς οἱ
NAS: to His disciples, The harvest is plentiful,
KJV: disciples, The harvest truly
INT: The indeed harvest [is] great the

Matthew 9:38 N-GMS
GRK: κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ
NAS: the Lord of the harvest to send
KJV: the Lord of the harvest, that
INT: Lord of the harvest that he might send out

Matthew 9:38 N-AMS
GRK: εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ
NAS: to send out workers into His harvest.
KJV: into his harvest.
INT: into the harvest of him

Matthew 13:30 N-GMS
GRK: ἕως τοῦ θερισμοῦ καὶ ἐν
NAS: until the harvest; and in the time
KJV: until the harvest: and
INT: until the harvest and in

Matthew 13:30 N-GMS
GRK: καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς
NAS: and in the time of the harvest I will say
KJV: the time of harvest I will say
INT: the time of the harvest I will say to the

Matthew 13:39 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός
NAS: them is the devil, and the harvest is the end
KJV: the devil; the harvest is the end
INT: and [the] harvest [the] completion of the age

Mark 4:29 N-NMS
GRK: παρέστηκεν ὁ θερισμός
NAS: because the harvest has come.
KJV: because the harvest is come.
INT: has come the harvest

Luke 10:2 N-NMS
GRK: Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς οἱ
NAS: And He was saying to them, The harvest is plentiful,
KJV: them, The harvest truly
INT: indeed [the] harvest [is] plentiful

Luke 10:2 N-GMS
GRK: κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας
NAS: the Lord of the harvest to send
KJV: the Lord of the harvest, that
INT: Lord of the harvest that workmen

Luke 10:2 N-AMS
GRK: εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ
NAS: to send out laborers into His harvest.
KJV: into his harvest.
INT: into the harvest of him

John 4:35 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται ἰδοὺ
NAS: and [then] comes the harvest? Behold,
KJV: [then] cometh harvest? behold,
INT: and the harvest comes Behold

John 4:35 N-AMS
GRK: εἰσιν πρὸς θερισμόν ἤδη
NAS: that they are white for harvest.
KJV: already to harvest.
INT: they are to harvest already

Revelation 14:15 N-NMS
GRK: ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς
NAS: because the harvest of the earth
KJV: for the harvest of the earth
INT: is ripe the harvest of the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page