254. ἅλυσις (halusis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 254. ἅλυσις (halusis) — 11 Occurrences

Mark 5:3 N-DFS
GRK: καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς
NAS: him anymore, even with a chain;
KJV: him, no, not with chains:
INT: and not even with chains no longer anyone

Mark 5:4 N-DFP
GRK: πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ
NAS: with shackles and chains, and the chains
KJV: and chains, and
INT: with shackles and chains had been bound and

Mark 5:4 N-AFP
GRK: αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς
NAS: and chains, and the chains had been torn apart
KJV: and the chains had been plucked asunder
INT: him the chains and the

Luke 8:29 N-DFP
GRK: καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις
NAS: and he was bound with chains and shackles
KJV: bound with chains and
INT: and he was bound with chains and shackles

Acts 12:6 N-DFP
GRK: στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν φύλακές
NAS: with two chains, and guards
KJV: bound with two chains: and the keepers
INT: soldiers bound with chains two guards

Acts 12:7 N-NFP
GRK: αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν
NAS: up quickly. And his chains fell off
KJV: And his chains fell off from
INT: of him the chains from the

Acts 21:33 N-DFP
GRK: ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί καὶ
NAS: with two chains; and he [began] asking
KJV: two chains; and
INT: commanded [him] to be bound with chains two and

Acts 28:20 N-AFS
GRK: Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι
NAS: this chain for the sake
KJV: I am bound with this chain.
INT: of Israel the chain this I have around [me]

Ephesians 6:20 N-DFS
GRK: πρεσβεύω ἐν ἁλύσει ἵνα ἐν
NAS: I am an ambassador in chains; that in [proclaiming] it I may speak boldly,
KJV: in bonds: that
INT: I am an ambassador in a chain that in

2 Timothy 1:16 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ
NAS: me and was not ashamed of my chains;
KJV: ashamed of my chain:
INT: and the chain of me not

Revelation 20:1 N-AFS
GRK: ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ
NAS: and a great chain in his hand.
KJV: and a great chain in his
INT: abyss and a chain great in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page