2644. καταλλάσσω (katallassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2644. καταλλάσσω (katallassó) — 6 Occurrences

Romans 5:10 V-AIP-1P
GRK: ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ
NAS: while we were enemies we were reconciled to God
KJV: enemies, we were reconciled to God
INT: enemies being we were reconciled to God

Romans 5:10 V-APP-NMP
GRK: πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν
NAS: more, having been reconciled, we shall be saved
KJV: more, being reconciled, we shall be saved
INT: much more having been reconciled we will be saved by

1 Corinthians 7:11 V-AMP-3S
GRK: τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω καὶ ἄνδρα
NAS: or else be reconciled to her husband),
KJV: or be reconciled to [her] husband:
INT: to the husband be reconciled and husband

2 Corinthians 5:18 V-APA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ
NAS: who reconciled us to Himself
KJV: God, who hath reconciled us to himself
INT: God having reconciled us to himself

2 Corinthians 5:19 V-PPA-NMS
GRK: Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ μὴ
NAS: was in Christ reconciling the world
KJV: Christ, reconciling the world
INT: Christ [the] world reconciling to himself not

2 Corinthians 5:20 V-AMP-2P
GRK: ὑπὲρ Χριστοῦ καταλλάγητε τῷ θεῷ
NAS: of Christ, be reconciled to God.
KJV: stead, be ye reconciled to God.
INT: for Christ Be reconciled to God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page