2724. κατηγορία (katégoria)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2724. κατηγορία (katégoria) — 3 Occurrences

John 18:29 N-AFS
GRK: φησιν Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ
NAS: What accusation do you bring
KJV: said, What accusation bring ye against
INT: said What accusation bring you against

1 Timothy 5:19 N-AFS
GRK: κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου
NAS: Do not receive an accusation against
KJV: receive not an accusation, but before
INT: Against an elder an accusation not quickly receive

Titus 1:6 N-DFS
GRK: μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ
NAS: who believe, not accused of dissipation
INT: not under accusation of debauchery or

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page