2725. κατήγορος (kategoros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2725. κατήγορος (kategoros) — 6 Occurrences

Acts 23:30 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ
NAS: instructing his accusers to bring charges
KJV: and gave commandment to his accusers also
INT: also the accusers to say these things

Acts 23:35 N-NMP
GRK: καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται
NAS: after your accusers arrive
KJV: when thine accusers are also
INT: also the accusers of you might have arrived

Acts 24:8 Noun-AMP
GRK: κελεύσας τούς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι
KJV: Commanding his accusers to come unto
INT: Commanding the accusers of him to come

Acts 25:16 N-AMP
GRK: ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε
NAS: meets his accusers face to face
KJV: have the accusers face to face,
INT: may have the accusers opportunity and

Acts 25:18 N-NMP
GRK: σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν
NAS: When the accusers stood
KJV: whom when the accusers stood up,
INT: having stood up the accusers no charge

Revelation 12:10 N-NMS
GRK: ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν
NAS: have come, for the accuser of our brethren
KJV: which accused them
INT: is thrown down the accuser of the brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page