2795. κινέω (kineó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2795. κινέω (kineó) — 8 Occurrences

Matthew 23:4 V-ANA
GRK: οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά
NAS: are unwilling to move them with [so much as] a finger.
KJV: not move them
INT: not they will move them

Matthew 27:39 V-PPA-NMP
GRK: ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς
NAS: by were hurling abuse at Him, wagging their heads
KJV: reviled him, wagging their heads,
INT: railed at him shaking the heads

Mark 15:29 V-PPA-NMP
GRK: ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς
NAS: by were hurling abuse at Him, wagging their heads,
KJV: railed on him, wagging their heads,
INT: railed at him shaking the heads

Acts 17:28 V-PIM/P-1P
GRK: ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν
NAS: for in Him we live and move and exist,
KJV: we live, and move, and have our being;
INT: we live and move and are

Acts 21:30 V-AIP-3S
GRK: ἐκινήθη τε ἡ
NAS: the city was provoked, and the people
KJV: all the city was moved, and the people
INT: Was moved and the

Acts 24:5 V-PPA-AMS
GRK: λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσιν
NAS: a real pest and a fellow who stirs up dissension
KJV: [fellow], and a mover of sedition
INT: a pest and moving insurrection among all

Revelation 2:5 V-FIA-1S
GRK: σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν
NAS: I am coming to you and will remove your lampstand
KJV: and will remove thy
INT: to you and I will remove the lampstand

Revelation 6:14 V-AIP-3P
GRK: τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν
NAS: and island were moved out of their places.
KJV: and island were moved out of their
INT: places of them were moved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page