2813. κλέπτω (kleptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2813. κλέπτω (kleptó) — 13 Occurrences

Matthew 6:19 V-PIA-3P
GRK: διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν
NAS: thieves break in and steal.
KJV: break through and steal:
INT: break in and steal

Matthew 6:20 V-PIA-3P
GRK: διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν
NAS: do not break in or steal;
KJV: break through nor steal:
INT: do break in nor steal

Matthew 19:18 V-FIA-2S
GRK: μοιχεύσεις Οὐ κλέψεις Οὐ ψευδομαρτυρήσεις
NAS: YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY; YOU SHALL NOT STEAL; YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS;
KJV: Thou shalt not steal, Thou shalt not
INT: You will commit adultery not you will steal not You will bear false witness

Matthew 27:64 V-ASA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ
NAS: may come and steal Him away and say
KJV: and steal him away, and say
INT: disciples of him steal away him and

Matthew 28:13 V-AIA-3P
GRK: νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν
NAS: by night and stole Him away while we were asleep.'
KJV: by night, and stole him
INT: by night having come stole him we

Mark 10:19 V-ASA-2S
GRK: μοιχεύσῃς Μὴ κλέψῃς Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς
NAS: DO NOT COMMIT ADULTERY, DO NOT STEAL, DO NOT BEAR FALSE WITNESS,
KJV: Do not steal, Do not
INT: Do murder not do steal not Do bear false witness

Luke 18:20 V-ASA-2S
GRK: φονεύσῃς Μὴ κλέψῃς Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς
NAS: DO NOT MURDER, DO NOT STEAL, DO NOT BEAR FALSE WITNESS,
KJV: Do not steal, Do not
INT: you should murder not you should steal not you should bear false witness

John 10:10 V-ASA-3S
GRK: μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ
NAS: only to steal and kill
KJV: but for to steal, and to kill,
INT: not that he might steal and might kill

Romans 2:21 V-PNA
GRK: κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις
NAS: You who preach that one shall not steal, do you steal?
KJV: not steal, dost thou steal?
INT: proclaim not to steal do you steal

Romans 2:21 V-PIA-2S
GRK: μὴ κλέπτειν κλέπτεις
NAS: that one shall not steal, do you steal?
KJV: not steal, dost thou steal?
INT: not to steal do you steal

Romans 13:9 V-FIA-2S
GRK: φονεύσεις Οὐ κλέψεις Οὐκ ἐπιθυμήσεις
NAS: YOU SHALL NOT MURDER, YOU SHALL NOT STEAL, YOU SHALL NOT COVET,
KJV: Thou shalt not steal, Thou shalt not
INT: You will murder not you will steal not You will lust

Ephesians 4:28 V-PPA-NMS
GRK: κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω
NAS: He who steals must steal no longer;
KJV: Let him that stole steal no more:
INT: He that steals no more let him steal

Ephesians 4:28 V-PMA-3S
GRK: κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω μᾶλλον δὲ
NAS: He who steals must steal no longer;
KJV: Let him that stole steal no more: but
INT: steals no more let him steal rather however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page