2819. κλῆρος (kléros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2819. κλῆρος (kléros) — 12 Occurrences

Matthew 27:35 N-AMS
GRK: αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἵνα πληρωθῇ
NAS: among themselves by casting lots.
KJV: casting lots: that
INT: of him casting lots that might be fulfilled

Matthew 27:35 Noun-AMS
GRK: μου ἔβαλον κλῆρον
KJV: vesture did they cast lots.
INT: of me they cast a lot

Mark 15:24 N-AMS
GRK: αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ' αὐτὰ
NAS: themselves, casting lots for them [to decide] what
KJV: garments, casting lots upon them,
INT: of him casting lots for them

Luke 23:34 N-AMS
GRK: αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους
NAS: And they cast lots, dividing
KJV: raiment, and cast lots.
INT: of him they cast a lot

John 19:24 N-AMS
GRK: μου ἔβαλον κλῆρον Οἱ μὲν
NAS: THEY CAST LOTS.
KJV: they did cast lots. These things
INT: of me they cast a lot The indeed

Acts 1:17 N-AMS
GRK: ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας
NAS: us and received his share in this
KJV: had obtained part of this
INT: obtained a part the ministry

Acts 1:26 N-AMP
GRK: καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς καὶ
NAS: And they drew lots for them, and the lot
KJV: their lots; and
INT: And they gave lots for them and

Acts 1:26 N-NMS
GRK: ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν
NAS: lots for them, and the lot fell
KJV: lots; and the lot fell upon
INT: fell the lot on Matthias

Acts 8:21 N-NMS
GRK: μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ
NAS: part or portion in this matter,
KJV: part nor lot in this
INT: part nor lot in the

Acts 26:18 N-AMS
GRK: ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς
NAS: of sins and an inheritance among
KJV: and inheritance among
INT: of sins and inheritance among those that

Colossians 1:12 N-GMS
GRK: μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων
NAS: us to share in the inheritance of the saints
KJV: be partakers of the inheritance of the saints
INT: share of the inheritance of the saints

1 Peter 5:3 N-GMP
GRK: κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι
NAS: those allotted to your charge, but proving
KJV: being lords over [God's] heritage, but
INT: exercising lordship over those in your charge but examples

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page