2853. κολλάω (kollaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2853. κολλάω (kollaó) — 12 Occurrences

Matthew 19:5 V-FIP-3S
GRK: μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ
NAS: AND MOTHER AND BE JOINED TO HIS WIFE,
INT: mother and will be joined with the wife

Luke 10:11 V-APP-AMS
GRK: κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ
NAS: of your city which clings to our feet
KJV: which cleaveth on us,
INT: dust that having clung to us out of

Luke 15:15 V-AIP-3S
GRK: καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν
NAS: he went and hired himself out to one
KJV: he went and joined himself to
INT: And having gone he joined himself to one of the

Acts 5:13 V-PNM/P
GRK: οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς ἀλλ'
NAS: dared to associate with them; however,
KJV: durst no man join himself to them: but
INT: no one dared join them but

Acts 8:29 V-AMP-2S
GRK: Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι
NAS: Go up and join this
KJV: and join thyself to this
INT: Go near and join yourself to the chariot

Acts 9:26 V-PNM/P
GRK: Ἰερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς
NAS: he was trying to associate with the disciples;
KJV: he assayed to join himself to the disciples:
INT: Jerusalem he attempted to join himself to the disciples

Acts 10:28 V-PNM/P
GRK: ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι
NAS: who is a Jew to associate with a foreigner
KJV: that is a Jew to keep company, or
INT: for a man a Jew to unite himself or come near

Acts 17:34 V-APP-NMP
GRK: δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν
NAS: men joined him and believed,
KJV: men clave unto him,
INT: moreover men having joined themselves to him believed

Romans 12:9 V-PPM/P-NMP
GRK: τὸ πονηρόν κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ
NAS: what is evil; cling to what is good.
KJV: that which is evil; cleave to that which is good.
INT: evil cleaving to good

1 Corinthians 6:16 V-PPM/P-NMS
GRK: ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ
NAS: do you not know that the one who joins himself to a prostitute
KJV: that he which is joined to an harlot
INT: that he that is joined to the prostitute

1 Corinthians 6:17 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ
NAS: But the one who joins himself to the Lord
KJV: But he that is joined unto the Lord is
INT: he who however is joined to the Lord

Revelation 18:5 V-AIP-3P
GRK: ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ
NAS: for her sins have piled up as high
INT: for followed her the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page