288. ἄμπελος (ampelos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 288. ἄμπελος (ampelos) — 9 Occurrences

Matthew 26:29 N-GFS
GRK: γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς
NAS: fruit of the vine from now
KJV: this fruit of the vine, until that
INT: fruit of the vine until the

Mark 14:25 N-GFS
GRK: γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς
NAS: of the fruit of the vine until
KJV: of the fruit of the vine, until that
INT: fruit of the vine until the

Luke 22:18 N-GFS
GRK: γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ
NAS: of the fruit of the vine from now
KJV: the fruit of the vine, until
INT: fruit of the vine until that

John 15:1 N-NFS
GRK: εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή
NAS: the TRUE vine, and My Father
KJV: am the true vine, and my
INT: am the vine true

John 15:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀμπέλῳ οὕτως οὐδὲ
NAS: it abides in the vine, so
KJV: it abide in the vine; no more can ye,
INT: in the vine so neither [can]

John 15:5 N-NFS
GRK: εἰμι ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τὰ
NAS: I am the vine, you are the branches;
KJV: I am the vine, ye [are] the branches:
INT: am the vine you [are] the

James 3:12 N-NFS
GRK: ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σῦκα οὔτε
NAS: olives, or a vine produce figs?
KJV: olive berries? either a vine, figs? so
INT: to produce or a vine figs nor

Revelation 14:18 N-GFS
GRK: βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς
NAS: the clusters from the vine of the earth,
KJV: the clusters of the vine of the earth;
INT: bunches from the vine of the earth

Revelation 14:19 N-AFS
GRK: ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς
NAS: and gathered [the clusters from] the vine of the earth,
KJV: gathered the vine of the earth,
INT: gathered the vine of the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page