299. ἄμωμος (amomos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 299. ἄμωμος (amomos) — 9 Occurrences

Ephesians 1:4 Adj-AMP
GRK: ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ
NAS: that we would be holy and blameless before
KJV: holy and without blame before him
INT: holy and blameless before him

Ephesians 5:27 Adj-NFS
GRK: ἁγία καὶ ἄμωμος
NAS: but that she would be holy and blameless.
KJV: holy and without blemish.
INT: holy and blameless

Philippians 2:15 Adj-NNP
GRK: τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς
NAS: of God above reproach in the midst
INT: children of God unblamable in [the] midst of a generation

Colossians 1:22 Adj-AMP
GRK: ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους
NAS: Him holy and blameless and beyond reproach--
KJV: holy and unblameable and unreproveable
INT: holy and unblameable and blameless

Hebrews 9:14 Adj-AMS
GRK: ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ
NAS: Himself without blemish to God,
KJV: himself without spot to God,
INT: himself offered spotless to God

1 Peter 1:19 Adj-GMS
GRK: ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου
NAS: as of a lamb unblemished and spotless,
KJV: of a lamb without blemish and
INT: as of a lamb without blemish and without spot

Jude 1:24 Adj-AMP
GRK: δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει
NAS: of His glory blameless with great joy,
KJV: to present [you] faultless before the presence
INT: glory of him blameless with exultation

Revelation 14:5 Adj-NMP
GRK: εὑρέθη ψεῦδος ἄμωμοί εἰσιν ἐνώπιον
NAS: in their mouth; they are blameless.
KJV: they are without fault before
INT: was found a lie blameless they are before

Revelation 18:13 N-ANS
GRK: κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα
NAS: and cinnamon and spice and incense
INT: cinnamon and spice and incense

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page