3170. μεγαλύνω (megalunó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3170. μεγαλύνω (megalunó) — 8 Occurrences

Matthew 23:5 V-PIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα
NAS: their phylacteries and lengthen the tassels
KJV: and enlarge the borders
INT: of them and enlarge their tassles

Luke 1:46 V-PIA-3S
GRK: εἶπεν Μαριάμ Μεγαλύνει ἡ ψυχή
NAS: said: My soul exalts the Lord,
KJV: My soul doth magnify the Lord,
INT: said Mary Magnifies the soul

Luke 1:58 V-IIA-3S
GRK: αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ
NAS: that the Lord had displayed His great mercy
KJV: the Lord had shewed great mercy
INT: of her that was magnifying [the] Lord the

Acts 5:13 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῖς ἀλλ' ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ
NAS: the people held them in high esteem.
KJV: but the people magnified them.
INT: them but magnified them the

Acts 10:46 V-PPA-GMP
GRK: γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν
NAS: with tongues and exalting God.
KJV: tongues, and magnify God. Then
INT: with tongues and magnifying God

Acts 19:17 V-IIM/P-3S
GRK: αὐτούς καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα
NAS: of the Lord Jesus was being magnified.
KJV: of the Lord Jesus was magnified.
INT: them and was magnified the name

2 Corinthians 10:15 V-ANP
GRK: ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν
NAS: our sphere, enlarged even
KJV: is increased, that we shall be enlarged by
INT: among you to be enlarged according to the

Philippians 1:20 V-FIP-3S
GRK: καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν
NAS: as always, be exalted in my body,
KJV: also Christ shall be magnified in my
INT: also now will be magnified Christ in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page