3175. μεγιστᾶνες (megistan)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3175. μεγιστᾶνες (megistan) — 3 Occurrences

Mark 6:21 N-DMP
GRK: ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ
NAS: a banquet for his lords and military commanders
KJV: a supper to his lords, high captains,
INT: made the to great men his and

Revelation 6:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ
NAS: of the earth and the great men and the commanders
KJV: and the great men, and
INT: and the great ones and the

Revelation 18:23 N-NMP
GRK: ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς
NAS: for your merchants were the great men of the earth,
KJV: were the great men of the earth;
INT: were the great ones of the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page