3310. μερίς (meris)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3310. μερίς (meris) — 5 Occurrences

Luke 10:42 N-AFS
GRK: τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις
NAS: the good part, which
KJV: that good part, which
INT: the good part chose which

Acts 8:21 N-NFS
GRK: ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος
NAS: You have no part or portion
KJV: hast neither part nor lot
INT: there is to you part nor lot

Acts 16:12 N-GFS
GRK: πρωτης τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις
NAS: city of the district of Macedonia,
KJV: city of that part of Macedonia,
INT: [the] leading of [that] district of Macedonia city

2 Corinthians 6:15 N-NFS
GRK: ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ
NAS: has a believer in common with an unbeliever?
KJV: what part hath he that believeth
INT: or what part to a believer with

Colossians 1:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου
NAS: who has qualified us to share in the inheritance
KJV: to be partakers of the inheritance
INT: for the share of the inheritance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page