3309. μεριμνάω (merimnaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3309. μεριμνάω (merimnaó) — 19 Occurrences

Matthew 6:25 V-PMA-2P
GRK: ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ
NAS: I say to you, do not be worried about
KJV: Take no thought for your
INT: to you not be anxious about the life

Matthew 6:27 V-PPA-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι
NAS: And who of you by being worried can
KJV: Which of you by taking thought can add
INT: out of you by being anxious is able to add

Matthew 6:28 V-PMA-2P
GRK: ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε καταμάθετε τὰ
NAS: And why are you worried about
KJV: And why take ye thought for raiment?
INT: clothing why are you anxious observe the

Matthew 6:31 V-ASA-2P
GRK: μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες Τί
NAS: Do not worry then, saying,
KJV: take no thought, saying,
INT: not therefore be anxious saying What

Matthew 6:34 V-ASA-2P
GRK: μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν
NAS: So do not worry about tomorrow;
KJV: therefore no thought for the morrow:
INT: Not therefore be anxious about things

Matthew 6:34 V-FIA-3S
GRK: γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς ἀρκετὸν
NAS: for tomorrow will care for itself.
KJV: the morrow shall take thought for the things
INT: indeed tomorrow will be anxious about itself Sufficient

Matthew 10:19 V-ASA-2P
GRK: ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ
NAS: they hand you over, do not worry about how
KJV: take no thought how or
INT: you not be anxious how or

Luke 10:41 V-PIA-2S
GRK: Μάρθα Μάρθα μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ
NAS: Martha, you are worried and bothered
KJV: Martha, thou art careful and
INT: Martha Martha you are anxious and troubled

Luke 12:11 V-ASA-2P
GRK: ἐξουσίας μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ
NAS: and the authorities, do not worry about how
KJV: take ye no thought how or
INT: authorities not be anxious how or

Luke 12:22 V-PMA-2P
GRK: ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ
NAS: I say to you, do not worry about
KJV: Take no thought for your life,
INT: to you not Be anxious life

Luke 12:25 N-GFS
GRK: ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ
NAS: And which of you by worrying can add
KJV: of you with taking thought can add
INT: of you [by] being anxious is able to

Luke 12:26 V-PIA-2P
GRK: τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε
NAS: why do you worry about
KJV: why take ye thought for
INT: the rest are you anxious

1 Corinthians 7:32 V-PIA-3S
GRK: ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ
NAS: One who is unmarried is concerned about the things of the Lord,
KJV: He that is unmarried careth for the things that belong to
INT: The unmarried cares for the things of the

1 Corinthians 7:33 V-PIA-3S
GRK: δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ
NAS: but one who is married is concerned about the things of the world,
KJV: he that is married careth for the things that are
INT: however having been married cares for the things of the

1 Corinthians 7:34 V-PIA-3S
GRK: ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ
NAS: and the virgin, is concerned about the things of the Lord,
KJV: The unmarried woman careth for the things
INT: the virgin cares for the things of the

1 Corinthians 7:34 V-PIA-3S
GRK: δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ
NAS: but one who is married is concerned about the things of the world,
KJV: she that is married careth for the things
INT: however having been married cares for the things of the

1 Corinthians 12:25 V-PSA-3P
GRK: ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη
NAS: but [that] the members may have the same
KJV: the same care one for
INT: for one another might have concern the members

Philippians 2:20 V-FIA-3S
GRK: περὶ ὑμῶν μεριμνήσει
NAS: will genuinely be concerned for your welfare.
KJV: will naturally care for your
INT: relative to you will care for

Philippians 4:6 V-PMA-2P
GRK: μηδὲν μεριμνᾶτε ἀλλ' ἐν
NAS: Be anxious for nothing,
KJV: Be careful for nothing; but
INT: Nothing be anxious about but in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page