3308. μέριμνα (merimna)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3308. μέριμνα (merimna) — 6 Occurrences

Matthew 13:22 N-NFS
GRK: καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος
NAS: the word, and the worry of the world
KJV: the word; and the care of this world,
INT: and the care the age

Mark 4:19 N-NFP
GRK: καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος
NAS: but the worries of the world,
KJV: And the cares of this world,
INT: and the cares the of this life

Luke 8:14 N-GFP
GRK: καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου
NAS: they are choked with worries and riches
KJV: are choked with cares and riches
INT: and under cares and riches

Luke 21:34 N-DFP
GRK: μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς καὶ
NAS: and drunkenness and the worries of life,
KJV: and cares of this life,
INT: drunkenness and cares of life and

2 Corinthians 11:28 N-NFS
GRK: ἡμέραν ἡ μέριμνα πασῶν τῶν
NAS: pressure on me [of] concern for all
KJV: daily, the care of all the churches.
INT: day the care concering all the

1 Peter 5:7 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες
NAS: all your anxiety on Him, because
KJV: all your care upon him;
INT: all the anxiety of you having cast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page