3307. μερίζω (merizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3307. μερίζω (merizó) — 14 Occurrences

Matthew 12:25 V-APP-NFS
GRK: Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς
NAS: kingdom divided against
KJV: Every kingdom divided against itself
INT: Every kingdom having divided against itself

Matthew 12:25 V-APP-NFS
GRK: ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς
NAS: or house divided against itself
KJV: or house divided against itself
INT: or house having divided against itself

Matthew 12:26 V-AIP-3S
GRK: ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη πῶς οὖν
NAS: out Satan, he is divided against
KJV: Satan, he is divided against
INT: against himself he was divided How then

Mark 3:24 V-ASP-3S
GRK: ἐφ' ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δύναται
NAS: a kingdom is divided against
KJV: a kingdom be divided against
INT: against itself be divided not is able

Mark 3:25 V-ASP-3S
GRK: ἐφ' ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δυνήσεται
NAS: If a house is divided against itself,
KJV: if a house be divided against itself,
INT: against itself be divided not is able

Mark 3:26 V-AIP-3S
GRK: ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη οὐ δύναται
NAS: himself and is divided, he cannot
KJV: and be divided, he cannot
INT: himself and has been divided not he is able

Mark 6:41 V-AIA-3S
GRK: δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
NAS: to set before them; and He divided up the two
KJV: fishes divided he among them all.
INT: two fish he divided among all

Luke 12:13 V-ANM
GRK: ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ' ἐμοῦ
NAS: my brother to divide the [family] inheritance
KJV: brother, that he divide the inheritance
INT: brother of me to divide with me

Romans 12:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
NAS: as God has allotted to each
KJV: God hath dealt to every man
INT: God divided a measure of faith

1 Corinthians 1:13 V-RIM/P-3S
GRK: μεμέρισται ὁ χριστός
NAS: Has Christ been divided? Paul
KJV: Is Christ divided? was
INT: Has been divided Christ

1 Corinthians 7:17 V-AIA-3S
GRK: ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ κύριος
NAS: as the Lord has assigned to each
KJV: God hath distributed to every man,
INT: to each as divided the Lord

1 Corinthians 7:34 V-RIM/P-3S
GRK: καὶ μεμέρισται καὶ ἡ
NAS: and [his interests] are divided. The woman
KJV: There is difference [also] between a wife
INT: and Divided are both the

2 Corinthians 10:13 V-AIA-3S
GRK: κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ
NAS: God apportioned to us as a measure,
KJV: God hath distributed to us,
INT: area which divided to us the

Hebrews 7:2 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ πρῶτον
NAS: Abraham apportioned a tenth part
KJV: also Abraham gave a tenth part of
INT: of all divided Abraham first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page