3376. μήν (mén)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3376. μήν (mén) — 18 Occurrences

Luke 1:24 N-AMP
GRK: περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε λέγουσα
NAS: in seclusion for five months, saying,
KJV: herself five months, saying,
INT: hid herself months five saying

Luke 1:26 N-DMS
GRK: δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ
NAS: in the sixth month the angel
KJV: in the sixth month the angel Gabriel
INT: moreover the month sixth

Luke 1:36 N-NMS
GRK: καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν
NAS: barren is now in her sixth month.
KJV: is the sixth month with her, who
INT: and this [the] month sixth is

Luke 1:56 N-AMP
GRK: αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς καὶ
NAS: three months, and [then] returned
KJV: about three months, and returned
INT: her about months three and

Luke 4:25 N-AMP
GRK: τρία καὶ μῆνας ἕξ ὡς
NAS: years and six months, when a great
KJV: and six months, when great
INT: three and months six when

Acts 7:20 N-AMP
GRK: ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν
NAS: three months in his father's
KJV: house three months:
INT: who was brought up months three in

Acts 18:11 N-AMP
GRK: ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων
NAS: and six months, teaching
KJV: and six months, teaching the word
INT: a year and months six teaching

Acts 19:8 N-AMP
GRK: ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος
NAS: for three months, reasoning
KJV: of three months, disputing
INT: he spoke boldly for months three reasoning

Acts 20:3 N-AMP
GRK: ποιήσας τε μῆνας τρεῖς γενομένης
NAS: three months, and when a plot
KJV: three months. And when the Jews
INT: having continued moreover months three having been made

Acts 28:11 N-AMP
GRK: δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν
NAS: of three months we set sail
KJV: after three months we departed in
INT: moreover three months we sailed in

Galatians 4:10 N-AMP
GRK: παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς
NAS: days and months and seasons
KJV: days, and months, and times,
INT: you observe and months and seasons

James 5:17 N-AMP
GRK: τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ
NAS: years and six months.
KJV: and six months.
INT: three and months six

Revelation 9:5 N-AMP
GRK: ἵνα βασανισθήσονται μῆνας πέντε καὶ
NAS: for five months; and their torment
KJV: five months: and
INT: that they should be tormented months five and

Revelation 9:10 N-AMP
GRK: τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε
NAS: men for five months.
KJV: men five months.
INT: men months five

Revelation 9:15 N-AMS
GRK: ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν
NAS: and day and month and year,
KJV: a day, and a month, and a year,
INT: day and month and year

Revelation 11:2 N-AMP
GRK: ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ
NAS: city for forty-two months.
KJV: forty [and] two months.
INT: holy will they trample upon months forty and

Revelation 13:5 N-AMP
GRK: ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα καὶ
NAS: for forty-two months was given
KJV: forty [and] two months.
INT: authority to act months forty and

Revelation 22:2 N-AMS
GRK: δώδεκα κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν
NAS: every month; and the leaves
KJV: fruit every month: and the leaves
INT: twelve according to month each yielding

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page