3499. νεκρόω (nekroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3499. νεκρόω (nekroó) — 3 Occurrences

Romans 4:19 V-RPM/P-ANS
GRK: σῶμα ἤδη νενεκρωμένον ἑκατονταετής που
NAS: body, now as good as dead since he was about
KJV: body now dead, when he was about
INT: [the] body already become dead a hundred years old about

Colossians 3:5 V-AMA-2P
GRK: Νεκρώσατε οὖν τὰ
NAS: Therefore consider the members
KJV: Mortify therefore your
INT: Put to death therefore the

Hebrews 11:12 V-RPM/P-GMS
GRK: καὶ ταῦτα νενεκρωμένου καθὼς τὰ
NAS: of one man, and him as good as dead at that, [as many descendants] AS THE STARS
KJV: him as good as dead, [so many] as
INT: and him of [one] having become dead even as the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page