νέον
Englishman's Concordance
νέον (neon) — 9 Occurrences

Matthew 9:17 Adj-AMS
GRK: βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: Nor do [people] put new wine into old
KJV: Neither do men put new wine into
INT: put they wine new into wineskins

Matthew 9:17 Adj-AMS
GRK: βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: but they put new wine
KJV: but they put new wine into
INT: they put wine new into wineskins

Mark 2:22 Adj-AMS
GRK: βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: No one puts new wine into old
KJV: no man putteth new wine into
INT: puts wine new into wineskins

Mark 2:22 Adj-AMS
GRK: ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: and the skins [as well]; but [one puts] new wine
KJV: bottles: else the new wine doth burst
INT: but wine new into wineskins

Luke 5:37 Adj-AMS
GRK: βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: And no one puts new wine into old
KJV: no man putteth new wine into
INT: puts wine new into wineskins

Luke 5:38 Adj-AMS
GRK: ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: But new wine must be put
KJV: But new wine must be put
INT: but wine new into wineskins

Luke 5:39 Adj-AMS
GRK: παλαιὸν θέλει νέον λέγει γάρ
NAS: [wine] wishes for new; for he says,
KJV: desireth new: for
INT: old [wine] desires new he says indeed

1 Corinthians 5:7 Adj-NNS
GRK: ἵνα ἦτε νέον φύραμα καθώς
NAS: so that you may be a new lump,
KJV: that ye may be a new lump, as
INT: that you might be a new lump as

Colossians 3:10 Adj-AMS
GRK: ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον
NAS: and have put on the new self who is being renewed
KJV: have put on the new [man], which
INT: having put on the new that [is] being renewed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page