3501. νέος (neos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3501. νέος (neos) — 24 Occurrences

Matthew 9:17 Adj-AMS
GRK: βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: Nor do [people] put new wine into old
KJV: Neither do men put new wine into
INT: put they wine new into wineskins

Matthew 9:17 Adj-AMS
GRK: βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: but they put new wine
KJV: but they put new wine into
INT: they put wine new into wineskins

Mark 2:22 Adj-AMS
GRK: βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: No one puts new wine into old
KJV: no man putteth new wine into
INT: puts wine new into wineskins

Mark 2:22 Adj-AMS
GRK: ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: and the skins [as well]; but [one puts] new wine
KJV: bottles: else the new wine doth burst
INT: but wine new into wineskins

Luke 5:37 Adj-AMS
GRK: βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: And no one puts new wine into old
KJV: no man putteth new wine into
INT: puts wine new into wineskins

Luke 5:37 Adj-NMS
GRK: οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς
NAS: otherwise the new wine
KJV: bottles; else the new wine will burst
INT: wine new the wineskins

Luke 5:38 Adj-AMS
GRK: ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
NAS: But new wine must be put
KJV: But new wine must be put
INT: but wine new into wineskins

Luke 5:39 Adj-AMS
GRK: παλαιὸν θέλει νέον λέγει γάρ
NAS: [wine] wishes for new; for he says,
KJV: desireth new: for
INT: old [wine] desires new he says indeed

Luke 15:12 Adj-NMS-C
GRK: εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ
NAS: The younger of them said
KJV: And the younger of them said
INT: said the younger of them to

Luke 15:13 Adj-NMS-C
GRK: πάντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν
NAS: days later, the younger son gathered
KJV: days after the younger son gathered
INT: all the younger son went away

Luke 22:26 Adj-NMS-C
GRK: ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ
NAS: like the youngest, and the leader
KJV: as the younger; and
INT: as the younger and he that

John 21:18 Adj-NMS-C
GRK: ὅτε ἦς νεώτερος ἐζώννυες σεαυτὸν
NAS: to you, when you were younger, you used to gird
KJV: thou wast young, thou girdedst
INT: When you were younger you girded yourself

Acts 5:6 Adj-NMP-C
GRK: δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν
NAS: The young men got up and covered
KJV: And the young men arose, wound
INT: moreover the younger [men] covered him

Acts 16:11 Adj-AFS
GRK: ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν
INT: [the] following day to Nea Polis

1 Corinthians 5:7 Adj-NNS
GRK: ἵνα ἦτε νέον φύραμα καθώς
NAS: so that you may be a new lump,
KJV: that ye may be a new lump, as
INT: that you might be a new lump as

Colossians 3:10 Adj-AMS
GRK: ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον
NAS: and have put on the new self who is being renewed
KJV: have put on the new [man], which
INT: having put on the new that [is] being renewed

1 Timothy 5:1 Adj-AMP-C
GRK: ὡς πατέρα νεωτέρους ὡς ἀδελφούς
NAS: to [him] as a father, [to] the younger men as brothers,
KJV: a father; [and] the younger men as
INT: as a father younger [men] as brothers

1 Timothy 5:2 Adj-AFP-C
GRK: ὡς μητέρας νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς
NAS: as mothers, [and] the younger women
KJV: as mothers; the younger as sisters,
INT: as mothers younger as sisters

1 Timothy 5:11 Adj-AFP-C
GRK: νεωτέρας δὲ χήρας
NAS: But refuse [to put] younger widows
KJV: But the younger widows refuse:
INT: younger however widows

1 Timothy 5:14 Adj-AFP-C
GRK: βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν τεκνογονεῖν
NAS: I want younger [widows] to get married,
KJV: therefore that the younger women marry,
INT: I want therefore younger [ones] to marry to bear children

Titus 2:4 Adj-AFP
GRK: σωφρονίζωσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι
NAS: that they may encourage the young women to love their husbands,
KJV: they may teach the young women to be
INT: they might train the young [women] lovers of [their] husbands to be

Titus 2:6 Adj-AMP-C
GRK: τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει
NAS: urge the young men to be sensible;
KJV: Young men likewise exhort
INT: The younger [men] in like manner exhort

Hebrews 12:24 Adj-GFS
GRK: καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ
NAS: the mediator of a new covenant,
KJV: the mediator of the new covenant,
INT: and of a covenant new mediator to Jesus

1 Peter 5:5 Adj-NMP-C
GRK: Ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις
NAS: You younger men, likewise, be subject
KJV: Likewise, ye younger, submit yourselves
INT: Likewise [you] younger [ones] be subject to [the] elder [ones]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page