3868. παραιτέομαι (paraiteomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3868. παραιτέομαι (paraiteomai) — 12 Occurrences

Mark 15:6 V-IIM/P-3P
GRK: δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο
NAS: prisoner whom they requested.
INT: prisoner whom they requested

Luke 14:18 V-PNM/P
GRK: μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι ὁ πρῶτος
NAS: began to make excuses.
KJV: [consent] began to make excuse. The first
INT: one [consent] all to excuse themselves The first

Luke 14:18 V-RPM/P-AMS
GRK: ἔχε με παρῃτημένον
NAS: to make excuses. The first one
KJV: have me excused.
INT: hold me excused

Luke 14:19 V-RPM/P-AMS
GRK: ἔχε με παρῃτημένον
NAS: them out; please consider me excused.'
KJV: have me excused.
INT: hold me excused

Acts 25:11 V-PIM/P-1S
GRK: τι οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν
NAS: of death, I do not refuse to die;
KJV: worthy of death, I refuse not to die:
INT: anything not I do refuse to die

1 Timothy 4:7 V-PMM/P-2S
GRK: γραώδεις μύθους παραιτοῦ γύμναζε δὲ
NAS: But have nothing to do with worldly
KJV: But refuse profane and
INT: silly fables refuse train moreover

1 Timothy 5:11 V-PMM/P-2S
GRK: δὲ χήρας παραιτοῦ ὅταν γὰρ
NAS: But refuse [to put] younger widows
KJV: the younger widows refuse: for when
INT: however widows refuse when indeed

2 Timothy 2:23 V-PMM/P-2S
GRK: ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ εἰδὼς ὅτι
NAS: But refuse foolish and ignorant
KJV: questions avoid, knowing
INT: undisciplined questionings refuse knowing that

Titus 3:10 V-PMM/P-2S
GRK: δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ
NAS: Reject a factious man
KJV: second admonition reject;
INT: a second admonition reject

Hebrews 12:19 V-AIM-3P
GRK: οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι
NAS: who heard begged that no
KJV: [voice] they that heard intreated that the word
INT: the [ones] having heard excused themselves [asking] not to be addressed

Hebrews 12:25 V-ASM-2P
GRK: Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα
NAS: See to it that you do not refuse Him who is speaking.
KJV: See that ye refuse not
INT: Take heed lest you refuse him who speaks

Hebrews 12:25 V-APM-NMP
GRK: ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα
NAS: did not escape when they refused him who warned
KJV: not who refused him that spake
INT: on earth having refused him who divinely instructed [them]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page