παρακαλεῖ
Englishman's Concordance
παρακαλεῖ (parakalei) — 5 Occurrences

Mark 5:23 V-PIA-3S
GRK: καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ
NAS: and implored Him earnestly, saying,
KJV: And besought him greatly,
INT: and he begged him much

1 Timothy 5:1 V-PMA-2S
GRK: ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα
NAS: an older man, but [rather] appeal to [him] as a father,
KJV: but intreat [him] as
INT: do sharply rebuke but exhort [him] as a father

1 Timothy 6:2 V-PMA-2S
GRK: δίδασκε καὶ παρακάλει
NAS: Teach and preach these
KJV: teach and exhort.
INT: teach and exhort

Titus 2:6 V-PMA-2S
GRK: νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν
NAS: Likewise urge the young men
KJV: likewise exhort to be sober minded.
INT: younger [men] in like manner exhort to be self-controlled

Titus 2:15 V-PMA-2S
GRK: λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε
NAS: speak and exhort and reprove
KJV: speak, and exhort, and rebuke
INT: speak and exhort and convict

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870
109 Occurrences


παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παρῄνει — 1 Occ.
παραιτησάμενοι — 1 Occ.
παραιτήσησθε — 1 Occ.
παραιτεῖσθαι — 1 Occ.
παραιτοῦ — 4 Occ.
παραιτοῦμαι — 1 Occ.
παρῃτημένον — 2 Occ.
παρῃτήσαντο — 1 Occ.
παρῃτοῦντο — 1 Occ.
παρακαθεσθεῖσα — 1 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page