παρακαλῶν
Englishman's Concordance
παρακαλῶν (parakalōn) — 9 Occurrences

Matthew 8:5 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
NAS: came to Him, imploring Him,
KJV: unto him a centurion, beseeching him,
INT: to him a centurion imploring him

Mark 1:40 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ
NAS: came to Jesus, beseeching Him and falling on his knees before
KJV: to him, beseeching him, and
INT: him a leper imploring him and

Luke 3:18 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν
NAS: other exhortations he preached the gospel
KJV: things in his exhortation preached
INT: also other things exhorting he preached good news to the

Acts 16:9 V-PPA-NMS
GRK: ἑστὼς καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ
NAS: was standing and appealing to him, and saying,
KJV: a man of Macedonia, and prayed him,
INT: standing and imploring him and

Romans 12:8 V-PPA-NMS
GRK: εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ
NAS: or he who exhorts, in his exhortation;
KJV: Or he that exhorteth, on exhortation:
INT: or that exhorts in the

2 Corinthians 1:4 V-PPA-NMS
GRK: παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ
NAS: who comforts us in all our affliction
KJV: Who comforteth us in
INT: who comforts us in

2 Corinthians 7:6 V-PPA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς
NAS: But God, who comforts the depressed,
KJV: God, that comforteth those that are cast down,
INT: But he who encourages those brought low

1 Peter 5:12 V-PPA-NMS
GRK: ὀλίγων ἔγραψα παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν
NAS: to you briefly, exhorting and testifying
KJV: briefly, exhorting, and
INT: briefly I wrote exhorting and testifying

Jude 1:3 V-PPA-NMS
GRK: γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ
NAS: to write to you appealing that you contend earnestly
KJV: unto you, and exhort [you] that ye should earnestly contend
INT: to write to you exhorting [you] to contend earnestly for the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870
109 Occurrences


παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page