παρακαλοῦμεν
Englishman's Concordance
παρακαλοῦμεν (parakaloumen) — 6 Occurrences

1 Corinthians 4:13 V-PIA-1P
GRK: δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν ὡς περικαθάρματα
NAS: when we are slandered, we try to conciliate; we have become
KJV: Being defamed, we intreat: we are made
INT: slandered we entreat as [the] refuse

2 Corinthians 6:1 V-PIA-1P
GRK: δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς
NAS: [with Him], we also urge you not to receive
KJV: [as] workers together [with him], beseech [you] also
INT: moreover also we exhort not in

1 Thessalonians 4:1 V-PIA-1P
GRK: ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ
NAS: we request and exhort you in the Lord
KJV: brethren, and exhort [you] by the Lord
INT: you and we exhort in [the] Lord

1 Thessalonians 4:10 V-PIA-1P
GRK: τῇ Μακεδονίᾳ Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς
NAS: Macedonia. But we urge you, brethren,
KJV: but we beseech you,
INT: Macedonia we exhort moreover you

1 Thessalonians 5:14 V-PIA-1P
GRK: Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς
NAS: We urge you, brethren, admonish
KJV: Now we exhort you, brethren,
INT: we exhort moreover you

2 Thessalonians 3:12 V-PIA-1P
GRK: παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ
NAS: we command and exhort in the Lord
KJV: we command and exhort by our
INT: we warn and exhort by our Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870
109 Occurrences


παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page