παρακαλῶ
Englishman's Concordance
παρακαλῶ (parakalō) — 20 Occurrences

Acts 24:4 V-PIA-1S
GRK: σε ἐνκόπτω παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε
NAS: you any further, I beg you to grant
KJV: unto thee, I pray thee
INT: you I might be a hindrance I implore to hear you

Acts 27:34 V-PIA-1S
GRK: διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν
NAS: Therefore I encourage you to take
KJV: Wherefore I pray you to take
INT: Therefore I exhort you to take

Romans 12:1 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς
NAS: Therefore I urge you, brethren,
KJV: I beseech you therefore,
INT: I exhort therefore you

Romans 15:30 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: Now I urge you, brethren, by our Lord
KJV: Now I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

Romans 16:17 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: Now I urge you, brethren,
KJV: Now I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

1 Corinthians 1:10 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: Now I exhort you, brethren,
KJV: Now I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

1 Corinthians 4:16 V-PIA-1S
GRK: παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς
NAS: Therefore I exhort you, be imitators
KJV: Wherefore I beseech you, be ye
INT: I exhort therefore you

1 Corinthians 16:15 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: Now I urge you, brethren (you know
KJV: I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

2 Corinthians 2:8 V-PIA-1S
GRK: διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι
NAS: Wherefore I urge you to reaffirm
KJV: Wherefore I beseech you
INT: Therefore I exhort you to confirm

2 Corinthians 10:1 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ
NAS: myself urge you by the meekness
KJV: Paul myself beseech you by
INT: I Paul exhort you by

Ephesians 4:1 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς
NAS: of the Lord, implore you to walk
KJV: of the Lord, beseech you that ye walk
INT: I exhort therefore you

Philippians 4:2 V-PIA-1S
GRK: Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην
NAS: I urge Euodia and I urge
KJV: I beseech Euodias, and
INT: Euodia I exhort and Syntyche

Philippians 4:2 V-PIA-1S
GRK: καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ
NAS: Euodia and I urge Syntyche
KJV: and beseech Syntyche,
INT: and Syntyche I exhort the same

1 Timothy 2:1 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ οὖν πρῶτον
NAS: then, I urge that entreaties
KJV: I exhort therefore, that, first
INT: I exhort therefore first

Philemon 1:9 V-PIA-1S
GRK: ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν
NAS: I rather appeal [to you] -- since I am
KJV: rather beseech [thee], being
INT: love rather I exhort such a one being

Philemon 1:10 V-PIA-1S
GRK: παρακαλῶ σε περὶ
NAS: I appeal to you for my child Onesimus,
KJV: I beseech thee for
INT: I exhort you for

Hebrews 13:19 V-PIA-1S
GRK: περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι
NAS: And I urge [you] all the more to do
KJV: But I beseech [you] the rather to do
INT: more abundantly moreover I exhort [you] this to do

Hebrews 13:22 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: But I urge you, brethren, bear
KJV: And I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

1 Peter 2:11 V-PIA-1S
GRK: Ἀγαπητοί παρακαλῶ ὡς παροίκους
NAS: Beloved, I urge you as aliens
KJV: Dearly beloved, I beseech [you] as
INT: Beloved I exhort [you] as strangers

1 Peter 5:1 V-PIA-1S
GRK: ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος
NAS: Therefore, I exhort the elders among
KJV: you I exhort, who
INT: among you I exhort who [am] a fellow elder

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870
109 Occurrences


παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παρακαθεσθεῖσα — 1 Occ.
παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page