4005. πεντηκοστή (pentékosté)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4005. πεντηκοστή (pentékosté) — 3 Occurrences

Acts 2:1 N-GFS
GRK: ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες
NAS: the day of Pentecost had come,
KJV: the day of Pentecost was fully come,
INT: day of Pentecost they were all

Acts 20:16 N-GFS
GRK: ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς
NAS: possible, on the day of Pentecost.
KJV: Jerusalem the day of Pentecost.
INT: day of Pentecost to be in

1 Corinthians 16:8 N-GFS
GRK: ἕως τῆς πεντηκοστῆς
NAS: in Ephesus until Pentecost;
KJV: Ephesus until Pentecost.
INT: until Pentecost

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page